Licznik ORNO 504 RS485 ON-Line Read record 16 (112/32ms)

FW v1.0 Dec 13 2019 18:12:26
SysTick: 778 sekund
Loop=634us, Max=5.964sek
Tunel 778,3sek.

ORNO Orno-514 Orno-504Auto
ORNO ON Off
ThingSpeak ON Off
Zapis aktywny tylo sieci lokalnej

WWW: http://sas.noip.pl
Autor: e-mail sas@elportal.pl