Licznik ORNO 504 RS485 ON-Line Read record 16 (82/13ms)

FW v1.0 Dec 13 2019 18:12:26
SysTick: 3450 sekund
Loop=1374us, Max=6.069sek
Tunel 3450,5sek.

ORNO Orno-514 Orno-504Auto
ORNO ON Off
ThingSpeak ON Off
Zapis aktywny tylo sieci lokalnej

WWW: http://sas.noip.pl
Autor: e-mail sas@elportal.pl