Licznik ORNO 514 RS485 ON-Line Read record 16 (66/12ms)

FW v1.0 Nov 26 2019 13:59:07
SysTick: 451 sekund
Loop=110us, Max=6.066sek
Tunel 451,4sek.

ORNO Orno-514 Orno-504Auto
ORNO ON Off
ThingSpeak ON Off
Zapis aktywny tylo sieci lokalnej

WWW: http://sas.noip.pl
Autor: e-mail sas@elportal.pl